Politica de confidențialitate - Leier | România

Politica de confidențialitate

Cu ocazia intrării în vigoare a Regulamentului unional 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare “Regulamentul”), începând cu data de 25 mai 2018, s-a dispus aplicarea acestuia în cadrul tuturor statelor member ale Uniunii Europene.

Este responsabil pentru operarea paginii web www.leier.ro și are calitatea de operator Leier Rom S.R.L, în Cluj-Napoca, Str. CIBINULUI, Nr. 14, Județ Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2710/2004, cod unic de înregistrare 16615290, prin reprezentant Director General Cristian Suciu.

Această secțiune a paginii noastre este dedicată respectării tuturori obligațiilor ce ne revin în baza Regulementului, protecția datelor dumneavoastră fiind și prerogativa noastră pentru a asigura o experință cât mai utilă și sigură tuturor utilizatorilor sau persoanelor vizate în sensul prelucrării de date. Astfel, în continuare vom descrie categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm, scopul și temeiul prelucrării, durata prelucrării, mediul și locul de stocare a datelor, descrierea eventualelor situații de transfer ale acestor date și drepturile pe care le aveți în baza Regulementului, în calitate de utilizator a platformei www.leier.ro.

Această pagină web se adresează exclusiv utilizatorilor cu vârsta peste 16 ani.

CAPITOLUL I

Definiții

Date cu caracter personal  – sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

Prelucrarea datelor – înseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Operator de date – nseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern”.

Destinatar –  orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari.

Persoană împuternicită de operator – Potrivit art. 4 din Regulamentul (UE) 2016/679, persoana împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

LEIER ROM S.R.L. în virtutea calității sale de operator, prelucrează datele într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

CAPITOLUL II

Categoriile de date cu caracter personal și modalitățile prin care le prelucrăm – limitele și scopul colectării, precum și drepturile utilizatorilor

 Cu titlu prealabil, arătăm faptul că reținem doar datele cu caracter personal care sunt necesare în vederea utilizării paginii noastre web și pentru a vă putea oferi acces la funcționalitățile suplimentare cuprinse pe platformă precum – emiterea ofertelor personalizate privind serviciile și produsele noastre, transmiterea notelor informative cu privire la ofertele sau evenimentele noastre care pot prezenta relevanță utilizatorilor, comunicarea cu departamentul de resurse umane prin accesarea secțiunii ”Cariere”, toate acestea cu respectarea tuturor reglementărilor relevante în materie și cu consimțământul prealabil al persoanei vizate.

Principalele date pe care le colectăm de la utilizatorii noștri sunt:

 • Nume și prenume;
 • Număr de telefon;
 • Adresă de e-mail;
 • Județ;
 • IP (abreviere pentru adresa Protocolului Internet).

În conformitate cu modalitățile de prelucrare descrise supra și pentru a garanta faptul că toată interacțiunea utilizatorului cu platforma www.leier.ro are la bază principiul transparenței informațiilor, în cuprinsul paragrafelor următoare, vom descrie modalitățile concrete prin care vor fi prelucrate datele dumneavoastră și limitele aferente acestei operațiuni (scopul/scopurile și temeiul/temeiurile legale care abilitează platforma să procedeze în acest mod).

CAPITOLUL II – Secțiunea II.I.

Transmiterea și colectarea cv-urilor prin intermediul website-ului www.Leier.ro

 

Pentru a facilita posibilitatea dezvoltării unor relații profesionale între Utilizatorii website-ului și grupul Leier, am considerat ca fiind facilă inserarea funcționalității transmiterii CV-urilor direct prin intermediul platformei www.Leier.ro, prin accesarea secțiuni ”Cariere”. Totodată, prin accesarea acestei secțiuni, vor fi anunțate periodic și posturile disponibile în cadrul societății, pentru a promova cât se poate mult oportunitățile profesionale existente.

Este esențial de reținut faptul că toate CV-urile vor fi transmise, în format electronic, direct departamentului de Resurse Umane (HR), în urma completării formularului accesibil în secțiunea anterior enunțată. Prin urmare, scopul colectării datelor cuprinse în CV-urile transmise va fi mereu limitat la scopul profesional pe care îl au și nu vor fi reutilizate în nici un alt mod. Desigur, în ipoteza în care sunt necesare discuții ulterioare privind angajarea propriu-zisă a candidatului, informațiile primite de către departamentul de resurse umane vor fi transmise mai departe factorilor decidenți – conducerii societății Leier Rom S.R.L.

Durata de stocare a înscrisurilor transmise este limitată la 90 de zile, de la data acordării consimțământului deponentului. Suplimentar, arătăm faptul că nici un înscris nu va fi stocat în lipsa acordării consimțământului expres al Utilizatorului.

În fine, arătăm faptul că singura utilizare efectivă a datelor personale colectate se va rezuma strict la consolidarea relației contractuale între părți (inserarea informațiilor în cuprinsul contractului individual de muncă sau în cadrul altor astfel de înscrisuri, necesare pentru a stabili o relație profesională între părți).

CAPITOLUL II. – Secțiunea II.II.

Transmiterea și stocarea formularului de contact – limite și scop

Pentru a putea putea crea un canal de comunicare între grupul Leier și utilizatori, prin intermediul platformei www.leier.ro, am pus la dispoziția acestora un formular de contact.  Acest formular are funcționalități multiple, în funcție de nevoia utilizatorului, cum ar fi răspunsul la întrebări legate de produsele noastre, emiterea ofertelor personalizate, întrebări de natură comercială și așa mai departe, lista nefiind exhaustivă.

Cu toate acestea, pentru a putea răspunde punctual solicitărilor/întrebărilor adresate și pentru a elimina conținutul de tip ”spam” identificarea solicitantului este necesară. Astfel, prin completarea formularului de contact, vă solicităm următoarele date:

-Nume

-Localitate

-Email

-Telefon

Scopul colectării acestor date cu caracter personal, separat de motivele enumerate anterior, rezidă în faptul că adesea aceste formulare reprezintă demararea unui raport contractual între părți. Prin urmare, informațiile colectate sunt necesare pentru angajații grupului Leier în vederea relaționării în mod efectiv cu utilizatorii care au completat și transmis aceste formulare în legătură cu produsele, serviciile, campaniile societății sau cu privire la eventualele oferte prezentate pe website sau prin intermediul colaboratorilor noștri. Indiferent de cazul concret, scopul rămâne același, creerea unui canal de comunicare eficient între utilizator și societate, în vederea dezvoltării unor rapoarte comerciale transparente, eficiente și utile ambelor părți.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor fi păstrate de către grupul Leier pe întreaga perioadă a existenței unui raport juridic de natură contractuală sau precontractuală între părți, și pe o perioadă de 3 ani de la încetarea raportului, acesta fiind termenul de prescripție.

În plus, în măsura în care Utilizatorul și-a acordat consimțământul expres, datele colectate pot fi utilizate în scopuri de marketing sau alte activități de această natură. În acest caz, datele colectate vor fi păstrate o durată egală cu cea a acordări consimțământului, acesta putând fi revocat oricând prin manifestarea drepturilor prevăzute în cuprinsul capitolului următor. Mai mult, datele colectate pot fi utilizate de către societățile ce aparțin de grupul Leier – , fără a fi transmise către terți.

Din perspectivă internă, datele colectate vor fi transmise departamentelor relevante precum – marketing, vânzări, contabilitate sau altor departamente din cadrul societății Leier, în deplină conformitate cu scopurile anterior enumerate pentru care au fost colectate datele în primul rând. Desigur, toate departamentele la care vor ajunge aceste informații, au atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal și vor avea acces doar la datele necesare îndeplinirii scopurilor specifice fiecărei divizii.

CAPITOLUL III – Secțiunea III.I.

Drepturile utilizatorului website-ului – www.Leier.ro  

 În urma transpunerii Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția drepturilor și lebertăților fundamentale ale persoanelor fizice și a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal, orice utilizator vizat de către procesul de colectare a datelor cu caracter personal are o serie de drepturi cu privire acestea inserate cu scopul de a oferi o garanție privind protecția acestora, după cum urmează:

 • ștergerea datelor, la solicitarea Utilizatorului – puteți solicita ștergerea datelor prelucrate în următoarele circumstanțe/ipoteze:
 1. a) în măsura în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost legal colectate sau prelucrate;
 2. b) dacă a fost retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru stocarea sau prelucrarea datelor;
 3. c) dacă a existat vreun act de opoziție expresă împotriva prelucrării și nu sunt identificate sau nu există alte motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 4. d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 5. e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 6. f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • dreptul de a solicita transferul datelor – portabilitatea datelor;
 • dreptul de a va opune prelucrării;
 • dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare;
 • dreptul de acces al persoanei vizate – Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:
 1. a) scopurile prelucrării;
 2. b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
 3. c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
 4. d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; e) existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
 5. f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
 6. g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora;
 7. h) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
 • dreptul la rectificarea datelor – în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor, cu indicarea informației reținute eronat.
 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor –Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
 1. a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
 2. b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
 3. c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
 4. d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulament, pentru intervalul de timp în care se verifică da acă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru. O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării în temeiul alineatului este informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.

Toate drepturile enumerate mai sus pot fi exercitate prin formularea și transmiterea unei cereri adresată Leier Rom S.R.L., în calitate de operator, la sediul nostru sau la adresa de e-mail nu este necesară explicitarea motivelor sau alte explicații, fiind suficientă manifestarea voinței de retragere a consimțământului acordat anterior.

În plus, în ipoteza în care, în calitate de Utilizator, considerați că nu v-au fost respectate drepturile prevăzute de Regulament sau în cazul în care constatați utilizarea/prelucrarea neconformă a datelor  cu caracter personal, vă informăm că aveți dreptul de a transmite o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, acestea având prerogativa soluționării incidentelor ce această natură.

CAPITOLUL III – Secțiunea III.II.

Măsuri de securitate privind protejarea datelor Utilizatorilor

 Cu titlu prealabil arătăm faptul că securitatea datelor Utilizatorilor website-ului nostru – www.leier.ro, indiferent de motivul sau temeiul prelucrării datelor, este esențială. Separat de faptul că am depus toate diligențele pentru a ne asigura că orice prelucrare va avea ca și fundamentul Regulamentul și că nu există vreo abatere de la normă, am instituit mecanisme de protecție privind orice alterare, pierdere sau prelucrare neautorizată a datelor.

Din perspectivă tehnică, vă informăm că absolut toate informaţiile cu caracter personal prelucrate prin intermediul website-ului nostru sunt colectate prin pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, fiind standardul de securitate practicat și acceptat la nivel unional.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale – Contact

 Condițiile și modalitățile de utilizare descrise prin Politica de Confidențialitate, vor fi interpretate împreună cu termenii de utilizare și politicile interne ale grupului Leier, precum și cu Politica privind Cookie-urile ce poate accesată prin pagina dedicată în acest sens utilizând website-ul www.Leier.ro, secțiunea Politica de cookies.

În măsura în care vor exista modificări substanțiale ale condițiilor descrise prin prezenta, ce necesită reconfirmarea din partea utilizatorilor, acestea nu vor fi aplicate celor ce nu și-au manifestat, din nou, acordul. Prin urmare, condițiile aplicabile eventualelor prelucări de date vor corespunde mereu politicii față de care și-a manifestat utilziatorul acordul și nu va fi niciodată prezumat în legătură cu variantele modificate, fiind aplicabile condițiile efectiv consimțite iar datele for fi utilizate în concordanță cu acestea din urmă.

LEIER ROM S.R.L.

Date contact:

Tel: 0264 433 788
E-mail: info@leier.ro

CAPITOLUL V

Limitarea răspunderii

 Politica de confidențialitate se va aplica doar website-ului nostru – www.leier.ro și va fi limitată la aceasta. Astfel, prin accesarea altor website-uri prin intermediul paginii noastre, ce aparțin operatorilor terți, condițiile descrise nu vor avea valabilitate și prin urmare nu ne vom asuma nici o răspundere în legătură cu aceste tipuri de interacțiuni. Mai mult, vă informăm că în măsura în care vă oferiți datele altor platforme sau operatori, nu vom putea modera sau controla utilizarea, colectarea sau transmiterea acestora, prin urmare nu vom fi responsabili pentru eventualele consecințe cauzate, această răspundere fiind în sarcina Utilizatorului.