SECŢIUNEA 1: ORGANIZATORII CAMPANIEI
Campania de recompensare este organizată de către:
LEIER ROM S.R.L., societate română, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Cibinului, nr. 14, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/2710/2004, având cod unic de înregistrare 16615290, cont current nr. RO91BTRL05101202869541XX deschis la Banca Transilvania Turda, reprezentată prin Mihaela Haidiner, având funcția de Manager General de Vânzări
Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toţi participantii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială.
SECŢIUNEA 2. SCOPUL ŞI DURATA CAMPANIEI
Prezenta campanie are ca scop creșterea vânzărilor gamei de pavaj Leier Kaiserstein și promovarea elementelor pentru garduri din gama Leier Kaiserstein.
Campania se va derula în perioada 01.10.2022-31.10.2022.
SECTIUNEA 3. DREPTURI ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Campania este accesibilă tuturor partenerilor ( actuali si potentiali) Leier România care respectă condițiile de participare la campanie.
Pentru participarea la campanie, Participantul trebuie să lanseze o comandă de minim 25.000 lei/ comandă, valoare ce nu include TVA, cost transport și/sau cost paleți pentru produsele de la fabrica Leier Câțcău și/sau fabrica Leier Unirea în perioada 01.10.2022-31.10.2022, exceptie facand achizitiile de canalizari, pe care să o achite integral în perioada de referință, inclusiv până la data de 31.10.2022.
In cazul in care o comandă este lansată în perioada de derulare a campaniei, însă plata se realizează ulterior, această comandă nu se califică pentru acordarea bonusului.
Fiecare comandă lansată și achitată în perioada de referință beneficiază de bonusul sub forma de produse, denumit în acest regulament ca „Bonus”.
SECTIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) , dreptul de opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.
Dreptul de acces la date – Orice persoană vizată are dreptul, prin cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă operatorului, cel puţin o dată pe an, de a obţine de la organizator confirmarea dacă datele sunt prelucrate sau nu, informaţii referitoare la scopul prelucrării.
Dreptul de intervenţie asupra datelor – Orice persoană vizată are dreptul, la cerere şi în mod gratuit, la rectificarea, blocarea, ştergerea, transformarea informaţiilor transmise.
Dreptul de opoziţie – Orice persoană vizată are dreptul, la cerere şi în mod gratuit, de a se opune din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele ce o vizează să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing şi publicitate.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – Orice persoană vizată are dreptul de a cere şi de a obţine: 1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; 2. reevaluarea oricarei alte decizii luate împotriva sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care intruneste conditiile prevazute la pct.1.
Dreptul de a se adresa justiţiei – Orice persoană vizata care a suferit un prejudiciu ca urmare a unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.
Prin participarea la Campanie, Participantul isi da acceptul expres pentru expedierea și prelucrarea datelor cu caracter juridic.
Organizatorul va utiliza datele furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs pentru validarea, acordarea bonusurilor si in scopuri de reclama, marketing si publicitate.
SECTIUNEA 5. BONUSUL CAMPANIEI
Fiecare participant are dreptul de a lansa oricâte comenzi dorește în perioada 01.10.2022-31.10.2022, cu condiția ca fiecare dintre acestea să se supună valorii minime prezentate în Regulament. Respectarea condițiilor de perticipare va fi bonusată cu un sistem complet de elemente de gard Modern Sepia din gama Leier | Kaiserstein, sistem care corespunde unui total de 15 m gard, valoare calculată bonus 1848 lei, fără TVA. Bonusul se va ridica in maxim 15 zile de la achitarea comenzii.
SECTIUNEA 6. ÎNCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie va înceta de drept la data de 31 Octombrie 2022, ora 23:59 si poate înceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natură ce face imposibilă derularea.
Organizatorul isi rezervă dreptul de a prelungi durata concursului. Orice modificare va fi anuntată în aceeași manieră în care a fost realizată și informarea inițială.
SECTIUNEA 7. ALTE CHELTUIELI AFERENTE BONUSULUI
Organizatorul nu este răspunzător de costuri aferente transportului, montajului sau a altor elemente componente ale unui sistem complet de gard, orice cheltuială referitoare la acest aspect fiind în sarcina participantului.

SECTIUNEA 8. COMUNICARE
În relații cu Organizatoul, comunicarea se va face prin email la adresa adina.clamba@leier.ro
Tel: 0799 012 245

SECTIUNEA 8. LITIGII
In cazul unor litigii apărute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor române competente.