SECŢIUNEA 1: ORGANIZATORII CONCURSULUI
Concursul ,,#ToateȚiglelePeCasă” (denumit in continuare ,,Concursul”), este organizat de către:
BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTION S.A., persoană juridică română, cu sediul pe Calea Chişinăului, nr 176, Iaşi, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J22/533/1991, cod fiscal RO1989343, IBAN RO06BACX0000000644808000, sucursala Unicredit Iaşi, reprezentată de Mihaela Haidiner, având funcţia de Manager General,
și
LEIER ROM S.R.L., societate română, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Cibinului, nr. 14, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/2710/2004, având cod unic de înregistrare 16615290, cont current nr. RO91BTRL05101202869541XX deschis la Banca Transilvania Turda, reprezentată prin Mihaela Haidiner, având funcția de Manager General de Vânzări
Website-ul concursului BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS SA și LEIER ROM S.R.L.: https://www.leier.ro/
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toţi participantii.Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială.
Participanţilor la Concurs li se pune în vedere că Regulamentul este redactat în conformitate cu politica Facebook de organizare a promoţiilor, valabilă la data demarării Concursului şi orice modificare a politicii Facebook de organizare a promoţiilor poate atrage după sine şi modificarea prezentului Regulament. Totodată, Participanţilor li se pune în vedere că prezentul Concurs, independent de organizarea acestuia pe site-ul www.facebook.com, nu este organizat, iniţiat, supervizat, sponsorizat, administrat, asociat sau promovat de Facebook, iar mărcile promovate sau produsele acordate ca premii în cadrul Concursului nu sunt finanţate (total sau parțial) de Facebook.

SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Concursul se va desfăşura în perioada 1 Septembrie 2022 – 15 Septembrie 2022, până la ora 23:59, pe pagina de Facebook a Grupului Leier: https://www.facebook.com/leierromania
Câştigătorii vor fi anunţaţi pe data de 19 Septembrie 2022, pe pagina de Facebook a companiei organizatoare a concursului.
Utilizatorii se vor înscrie la concurs cu respectarea tuturor cerințelor înscrise în prezentul regulament.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi durata desfăşurarii concursului, dar nu înainte de a anunţa acest lucru public pe pagina de Facebook dedicată concursului: https://www.facebook.com/leierromania, în aceeaşi maniera în care a fost facută şi informarea iniţială.

SECTIUNEA 3. DREPTURI ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, cu vârsta de peste 18 ani, împliniţi la data participării la concurs, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condiţiile prezentului Regulament şi care urmează indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea. Nu pot participa la prezentul concurs angajații Organizatorului sau ai distribuitorilor produselor Leier.
Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului, care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.
Pentru a putea participa la Concurs, participanţii trebuie să aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email validă şi nume/prenume real şi complet. Datele furnizate pe Facebook trebuie să coincidă cu cele din actul de identitate, date ce vor fi completate în procesul verbal de predare-primire a premiului, în cazul în care concurentul va câștiga.
Daca nu aveti cont de utilizator, vă puteti crea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.
O persoană poate participa în cadrul acestui concurs cu un singur răspuns la întrebarea adresată în postarea concursului, deci se poate înscrie o singură dată. Comentariile multiple vor fi eliminate.
Nu vor fi acceptate în concurs răspunsuri care:
– nu corespund temelor specificate în prezentul Regulament;
– conţin injurii;
– conţin orice formă de violenţă sau prezintă scene în care se produce durere cuiva, scene de violenţă sexuală sau de cruzime;
– prezintă încălcarea legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi încălcată;
– prezintă consum de droguri ilegale;
– promovează rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnică sau socială;
– au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;
– pot aduce prejudicii unei persoane, afaceri sau întreprinderi;
– sunt protejate de drepturi de autor care nu aparţin participantului, ci unei terţe părţi;
– sunt contrare bunelor moravuri și pot perturba ordinea și liniștea publică.

SECTIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14), dreptul de opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.
Dreptul de acces la date – Orice persoană vizată are dreptul, prin cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă operatorului, cel puţin o dată pe an, de a obţine de la organizator confirmarea dacă datele sunt prelucrate sau nu, informaţii referitoare la scopul prelucrării.
Dreptul de intervenţie asupra datelor – Orice persoană vizată are dreptul, la cerere şi în mod gratuit, la rectificarea, blocarea, ştergerea, transformarea informaţiilor transmise.
Dreptul de opoziţie – Orice persoană vizată are dreptul, la cerere şi în mod gratuit, de a se opune din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele ce o vizează să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing şi publicitate.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – Orice persoană vizată are dreptul de a cere şi de a obţine: 1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; 2. reevaluarea oricarei alte decizii luate împotriva sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care intruneste conditiile prevazute la pct.1.
Dreptul de a se adresa justiţiei – Orice persoană vizată care a suferit un prejudiciu ca urmare a unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.
Prin participarea la concurs, Câștigătorul își dă acceptul expres pentru expedierea datelor cu caracter personal (nume, prenume, adresa, telefon, adresa e-mail). Prin participarea la concurs, Câștigătorul își dă acordul expres ca numele, prenumele si imaginea (fotografia) acestuia să fie făcute publice și folosite de către Organizator în scopuri publicitare, pe suport audio, video sau vizual.
Organizatorul va utiliza datele cu caracter personal, furnizate de catre participanți la înscrierea în concurs pentru validarea, acordarea premiilor și în scopuri de reclamă, marketing și publicitate, pe pagina de Facebook a companiei, pe site-ul www.leier.ro sau pe alte canale digitale.
Refuzul câștigătorilor de a furniza datele personale necesare pentru validarea, declararea, reținerea și plata impozitului pe premiu, determină neacordarea câștigurilor.
Organizatorul se obligă să nu difuzeze datele cu caracter personal către alți terți, decât cei implicați direct în mecanismul concursului.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina de Facebook Leier https://www.facebook.com/leierromania.
Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 1 Septembrie 2022 – 15 Septembrie 2022, ora 23:59, astfel:
1. Dă like paginii de Facebook Leier https://www.facebook.com/leierromania
2. Lasă un comentariu în scris cu privire la modul în care a reușit să își păstreze toate țiglele pe casă în perioada în care a avut de realizat o construcție. Comentariul va respecta Secțiuna 3: Drepturi și condiții de participare. Comentariul va fi atașat postării de concurs #ToateȚiglelePeCasă de pe pagina Leier https://www.facebook.com/leierromania
Prin sintagma „a-ți păstra toate țiglele pe casă” se înțelege păstrarea calmului, amuzamentul unei situații, disensiuni și rezolvări la probleme apărute în procesul de construcție.
Persoana câştigătoare va fi aleasa astfel:
Se va utiliza platforma www.random.org
Extragerea va avea loc în data de 19 Septembrie 2022, iar câștigătorul va fi anunțat în data de 19 Septembrie 2022 pe pagina https://www.facebook.com/leierromania, , în funcție de randomizarea oferită de către platforma www.random.org
Filmulețul cu extragerea va fi postat pe pagina https://www.facebook.com/leierromania .
Concursul se desfășoară în perioada 1 Septembrie 2022 – 15 Septembrie 2022, ora 23:59. Comentariile postate după aceasta perioadă nu sunt considerate eligibile pentru a intra in concurs.
Extragerea câștigătorului va fi urmată de extragerea a trei rezerve ale acestuia. În termen de 72 de ore, respectiv în data de 22 Septembrie 2022, câștigătorul este obligat să valideze câștigul. În cazul în care acest lucru nu se întâmplă, Organizatorul va proceda la utilizarea primei rezerve extrase, care are obligația de a valida premiul în termen de 72 de ore, până la data de 25 Septembrie 2022. În cazul în care acest lucru nu se întâmplă, Organizatorul va proceda la utilizarea celei de-a doua rezerve extrase, care are obligația de a valida premiul în termen de 72 de ore, până la data de 28 Septembrie 2022. În cazul în care acest lucru nu se întâmplă, Organizatorul va proceda la utilizarea celei de-a treia reserve extrase, care are obligația de a valida premiul în termen de 72 de ore, până la data de 1 Octombrie 2022.
Participanții care nu îndeplinesc condițiile expuse în prezentul regulament vor fi eliminați din concurs. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina participantii care nu îndeplinesc condițiile concursului, fără a-i anunța în prealabil.
Câștigătorul va revendica premiul în termen de 72 ore de la extragerea din data de 19 Septembrie 2022, după contactul acestuia prin canalul Facebook Mesenger și afișarea numelui câștigătorului pe pagina de facebook Leier. Revendicarea premiului în cele 72 de ore se va face prin furnizarea datelor de contact către Organizator.
În 72 de ore de la revendicarea premiului, Câștigătorul va fi invitat să semneze procesul verbal de predare-primire, completat cu adresa sa și cu CNP, date necesare pentru plata impozitului de premiu de către Organizator, prin care se validează acceptarea premiului. Procesul verbal va fi semnat în fața unui agent al Organizatorului. În acest fel, câștigătorul își asumă obligația de a utiliza premiul. În condițiile în care acesta nu realizează achizițiile, în baza procesului verbal semnat care este dovada acceptării premiului, Organizatorul nu va proceda la utilizarea rezervelor căștigătoare. În acest context, se procedează la anularea premiului.
La semnarea procesului verbal de predare-primire, Câștigătorul va primi un voucher în valoare de 3000 euro, în lei, la cursul BNR aplicabil în data de 19 Septembrie 2022.
Organizatorul are obligația de a informa câștigătorul cu privire la Partenerii comercianți la care poate fi folosit voucher-ul, din zona în care Câștigătorul dorește să facă achiziția de materiale de construcții.
Câștigătorul este obligat să informeze Organizatorul cu privire la Partenerul/Partenerii la care dorește să folosească voucher-ul, în 72 de ore de la semnarea procesului verbal de predare-primire a voucherului.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI
Se va acorda un singur premiu:
Premiu: un voucher reprezentând contravaloarea în lei a 3.000,- EURO, la cursul BNR aplicabil în ziua de 19 Septembrie 2022.
În cazul refuzului potențialului câștigător de a beneficia de premiu (prin refuz însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului, refuză expres și neechivoc premiul, nu se prezintă la invitația de a semna procesul verbal de predare-primire deși a fost invitat cu 72 de ore înainte sau manifestă o atitudine similară, etc.), sau în cazul imposibilității validării sale conform Regulamentului, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a redistribui premiul.
Într-o astfel de situație, în termen de 10 zile de la constatarea refuzului/imposibilitatea validării, Organizatorul va proceda la reluarea extragerii în aceleași condiții prevăzute în prezentul Regulament.
Voucherul în valoare de 3000 euro va fi utilizat de către câștigător pentru achiziția de materiale de construcții din gama Leier de la distribuitorii acestuia din România și poate fi utilizat pe o perioadă de 60 zile, începând cu ziua confirmării datelor de contact, revendicarea premiului și informarea asupra partenerului/partenerii Leier de la care câștigătorul dorește achiziționarea de materiale de construcții din gama Leier.
Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii promoționale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.
Organizatorul nu își asumă responsabilitatea prețurilor practicate de către Distribuitorii acestora, valoarea produselor achiziționate trebuind să se încadreze în premiul acordat cu tot cu valoarea TVA.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI
Toti participanții la concursul “#ToateȚiglelePeCasă” trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.
Câștigătorul va fi tras la sorți prin platforma www.random.org și va fi anunțat pe rețelele de socializare, în cadrul postării concursului pe https://www.facebook.com/leierromania.
Va fi desemnat câștigător doar comentariul randomizat de către platforma www.random.org.
Pentru a fi validat, câștigătorul trebuie să răspundă tuturor cerințelor din mecanismul de concurs.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI
Câstigătorului concursului i se va aduce la cunostință rezultatul în data de 19 Septembrie 2022 prin mesaj privat transmis pe Facebook Mesenger și i se va afișa numele pe pagina de Facebook a Grupului Leier.
În cazul în care câștigătorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă furnizează date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda primei rezerve extrase, urmând ca procesul să continue în caz de invalidare, inclusiv în cazul rezervelor.
Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.
Câștigătorul va intra în posesia premiului începând cu data de 19 Septembrie 2022, astfel:
1. Persoana desemnată câștigătoare va primi din partea Grupului Leier un voucher în format digital, cu o valoare echivalentă a 3.000,- EURO, calculată la cursul BNR aplicabil în ziua extragerii, respectiv 16 Septembrie 2022.
2. În momentul revendicării premiului, câștigătorul are la dispoziție 72 de ore să nominalizeze distribuitorul/distribuitorii Leier cu care dorește să colaboreze în utilizarea voucherului câștigat, pentru ca Organizatorul să poată intermedia achiziția acestuia prin voucher cu distribuitorul/distribuitorii ales/aleși.
Pentru revendicarea premiului, câștigătorul trebuie să:
1. semneze un proces verbal de predare-primire a premiului, completat cu numele, prenumele, adresa și codul numeric personal, date ce sunt necesare pentru reținerea, declararea și plata de către Organizator a impozitului aferent premiului;
2. comunice Organizatorului distribuitorul/distribuitorii ales/aleși pentru colaborare;
3. realizeze în termen de 60 de zile achiziția cu voucherul câștigat de la distribuitorul/distribuitorii aleși.
Premiul va fi utilizat după alegerea partenerului/partenerilor cu care Câștigătorul dorește să colaboreze și anunțarea Organizatorului cu privire la intenția de achiziție, în obligația căruia intră plata contravalorii voucher-ului.

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR
Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 15 Septembrie 2022, ora 23:59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natura a face imposibilă derularea.
Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi durata concursului. Orice modificare va fi anunțată pe pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/leierromania.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit în secțiunea Notes de pe pagina de Facebook a Organizatorului. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.
Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a interveni în orice fel și în orice moment în derularea promoției, urmând ca aceste modificari să fie publicate pe https://www.facebook.com/leierromania și www.leier.ro

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
Participanților la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.
Valoarea brută totală a Premiului este de 16.135 lei, la cursul BNR aplicabil la data Regulamentului (4,8605 lei/euro), valoare ce va fi recalculată conform cursului BNR aplicabil la data de 19.09.2022. Valoarea brută a premiului include TVA-ul și impozitul pe premii calculat si reținut la sursă, conform prevederilor Codului Fiscal.

SECTIUNEA 13. LITIGII
În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiul poate fi înaintat spre soluționare instanțelor competente.